איחוד תיקים

מהו איחוד תיקים?

פעולת איחוד תיקים היא אקט הנועד להקל על מצוקתו של החייב, כאשר עומד הוא מול מספר נושים, ולאפשר לו לשלם לכל נושיו לפי תוכנית תשלומים שתקבע ע"פ יכולתו האמיתית של החייב.

היכן מגישים בקשה לאיחוד תיקים?

חייב רשאי להגיש בעצמו בקשה לאחוד תיקים וזאת בלשכת ההוצאה לפועל אשר בה נפתחומרבית התיקים נגד החייב. החייב רשאי להגיש בקשה אחת בלבד אלא אם חל שינוי יסודי בנסיבות אזי יורשה להגיש בשנית.

מה על החייב לגלות?

1. כל המידע על נכסיו במשך 5 שנים אחרונות.
2. פירוט כל החובות העומדים נגדו כולל תביעות משפטיות.

מהן ההשלכות בבקשה לאחוד תיקים? 

1. חשוב לציין כי הגשת בקשה לאחוד תיקים אינה עוצרת את ההליכים שננקטו נגד החייב. ראש ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל צד לטעון טענותיו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו להורות בצו על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט נגד החייב לתקופה שלא תעלה על שישים יום, ולהתנותו בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו, וכן להורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, לרבות מינוי ממונה, ככל שיראה לנכון.

2. צו עיכוב יציאה מן הארץ יינתן עם הגשת בקשת איחוד התיקים לחייב. צו זה יבוטל במקרים בהם שולמו החובות, הבקשה לאיחוד תיקים נדחתה או הסכמת הזוכים. ראש ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה הנתמכת בתצהיר, שלא לתת צו עיכוב יציאה או לבטל צו לאחר שניתן, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובתנאים שיקבע, לרבות מתן ערובה להנחת דעתו; וכן רשאי הוא ליתן צו עיכוב יציאה מחדש אם השתנו הנסיבות, או אם התנאים שקבע, כולם או מקצתם, לא קויימו.

3. ראש ההוצאה לפועל רשאי מיוזמתו או ע"פ בקשה להורות על עיקול נכסי החייב.

מהם התנאים לדיון בבקשה לאיחוד תיקים?

1. החייב צירף לבקשה תצהיר כדין המאמת את הפרטים הכתובים בבקשה.
2. החייב שילם 3% מהחוב שעומד כנגדו.
3. החייב שיחם סכום של 3% מיתרת החוב שעומד נגדו כל חודש עד
לקבלת החלטה בבקשת אחוד התיקים.ראש ההוצאה לפועל יקיים חקירת יכולת לחייב לפני שיתן את החלטתו בבקשה.

עבור אלו תיקים לא ניתן לבקש איחוד?

1. תיקי משכון – משכנתא.
2. תיקי מזונות.
3. תיקי פסק-דין בעניין שאינו כספי.
4. תיקי שטרות שההתנגדות להם לא הוכרעה על ידי בית משפט.

מה יש לצרף לבקשת איחוד תיקים?

לא תידון בקשת איחוד אלא אם כן החייב –
(1) צירף לבקשתו תצהיר המאמת את הפרטים הכלולים בה;
(2) עם הגשת הבקשה, שילם בלשכה שבה הגיש את בקשתו, סכום של 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדו;
(3) שילם סכום נוסף של 3% מהיתרה האמורה בפסקה (2), מדי חודש בחודשו, עד להחלטה בבקשת האיחוד – אלא אם כן קבע ראש ההוצאה לפועל אחרת, מטעמים שיירשמו. לעניין זה, "חובות" – החוב הפסוק, האגרות, ההוצאות, ושכר עורך דין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד יום התשלום כאמור בפסקה (2). הייעוץ משפטי נכנס לתמונה בכדי לסייע בלנקוט את ההליך הנכון והטוב ביותר לחיי בכל תיק לגופו. נקיטת הצעד הנכון משפטית לכל מקרה תייעל ותזרז הליכיי איחוד התיקים ואת היכולת לשלם או להגיע להסדר תשלומים נאות שהחייב יוכל לעמוד בו ולהסרה מהירה של המגבלות הקיימות בחוק לגבי חייבים.