חוזי מכר

"מכר" הוא הקנייה של נכס לאדם אחר תמורת מחיר (לדוגמה הסכם למכירת מכונית, למכירת וכדומה) בהתאם לחוק המכר-1968, החיובים העיקריים של המוכר הם, בין היתר, למסור לקונה את הממכר ולהעביר לו את הבעלות בו כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת של צד שלישי.

המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם מסר לקונה רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם; או נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; או נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; או נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; או נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים. החיובים העיקריים של הקונה הם לשלם למוכר את המחיר ולקבל את הממכר. בנוסף חלים על הקונה, בין היתר, חיובים לבדוק את הנכס עם קבלתו, להודיע למוכר על אי-התאמה בנכס, לתת למוכר הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר ועוד.

משרדינו יסייע בידיכם להגיע מוכנים לעסקאות המכר הן מהצד של המוכר והן מהצד של הקונה, יסייע בהיבטים המשפטיים, קרי בבדיקה כי הנכס אינו משועבד לגורם כלשהו כגון בנק, וכן שאינו מעוקל על ידי גורם כל שהוא וכי אין בו נזקים או פגמים בטיבו של הנכס העומד למכירה אשר לא הוצגו כיאות בעת הצגת הנכס והעלולים היו להשפיע על קיום העסקה והיקפה.