צו הבאה 

מערכת ההוצאה לפועל היא מכשיר בידי הנושים לגביית חובות מידי חייבים שונים. בכדי לשמש מכשיר גבייה יעיל, על מערכת ההוצאה לפועל לספק לנושים כלים משפטיים שיאפשרו להם לפרוע את החוב הפסוק כלפיהם באופן המהיר ביותר. אחד הכלים המשפטיים שעומדים לרשות הנושים לצורך פירעון חובותיהם כאמור קרוי צו הבאה ומהותו כשמוהבאת החייב בפני ראש ההוצאה לפועל בידי משטרת ישראל.

מתי ניתן לעשות שימוש בצו הבאה? 

סעיף 69 יב לחוק ההוצאה לפועל קובע כי במקום שבו החייב לא הופיע לצורך חקירת יכולת ו/או בירור שנקבעו לו בלשכת ההוצאה לפועל יהיה רשאי ראש ההוצאה לפועל כפות את הבאתו באמצעות צו הבאה. עם זאת, צו הבאה לא יומצא באופן אוטומטי אלא רק לבקשת הנושה כלפיו קם החוב או עורך דין מטעמו.

כיצד יש להגיש צו הבאה ואילו פרטים יכללו בו? 

צו הבאה יהיה ערוך בטופס בקשת זוכה, הלוא הוא טופס מס' 1 בתוספת לתקנות ההוצאה לפועל.

סעיף 69יב(ב) לחוק מוסיף וקובע כי בצו הבאה יכללו הפרטים הבאים:

• שם החייב
• תמצית העובדות המהוות את העילה להוצאת הצו.

 

מי אמון על ביצוע צו הבאה: 

הגוף המנהלי האחראי על ביצוע צו הבאה הוא מדור הוצל"פ של משטרת ישראל ובסמכות השוטרים המבצעים את אכיפת צו ההבאה אף לעכב למעצר את החייב עד להופעתו בפני ראש ההוצל"פ.

מהם סמכויות ראש ההוצאה לפועל כלפי חייב שהובא בפניו מכוח צו הבאה? 

לראש ההוצאה לפועל סמכויות נרחבות בעת ההבאה, כקבוע בסעיף 69יג(ב) לחוק ההוצאה לפועל. במסגרת סמכויותיו אלו רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבל כל החלטה שיראה אותה כנחוצה לשם פירעון החובות

של החייב המובא ובכלל זה הוא רשאי :
• לדרוש כל מידע הנוגע להכנסת החייב, נכסיו והתחייבויותיו
• לתת צו להמצאת מסמכים במועד אחר
• לתת או לשנות צו תשלומים
• להכריז על החייב כמוגבל באמצעים
• להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה
כמו כן במסגרת ההבאה יתבקש החייב לחתום על מסמך לויתור סודיות כמקובל בפעולות כגון דא בהוצאה לפועל.

כיצד ניתן לפעול נגד חייב שאינו מוסר פרטים בתהליך ההבאה?

במקרה כזה, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על מאסר החייב בשל ביזיון מערכת ההוצאה לפועל וזאת לפי סעיף 70 לחוק ההוצאה לפועל. בכדי למגר חובות הפועלים לרועץ על תזרים העסק וכפועל יוצא מכך על פעילותו העסקית התקינה , או לחילופין מכבידים על חשבון הבנק הפרטי, חובה לעיתים לנקוט באקט מעשי כנגד חייבים המתחמקים מתשלום. במידה והנסיבות גולשות אליי סירוב להופיע בפני מערכת ההוצאה לפועל משרדינו יסייע בידייך להשגת צו הבאה כנגד החייב בכדי לכפות עליו משפטית הופעה בפני ראש ההוצאה לפועל לחקירת יכולת ולהסדר מידי של החוב.