שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד ופירוט הניקוד לעבירות תנועה

להלן חוקי התעבורה הנוגעים לשיטת הניקוד החדשה:

546 (א) – נהג שהורשע במספר עבירות בכתב אישום אחד, תרשם עבירה אחת עם מס הנקודות הגבוה "איחוד דיון במספר כתבי אישום
לא משפיע על הניקוד, שכן כל כתב אישום יקבל ניקוד".
547 (א) סכום נקודות החובה יתבצע בכל פעם שנרשמות עבירות חדשות.
547 (ב) תוקף הנקודות (העבירות) שנתיים אין הן נמחקות לאחר ביצוע אמצעי התיקון אלא לאחר שנתיים מתאריך העבירה ובתנאי ביצוע אמצעי התיקון הנדרש וכאשר מספר הנקודות אינו עולה על 20. "נקודות לא ימחקו לאחר ביצוע אמצעי תיקון, אלא אם חלפו שנתיים". "נקודות לא יימחקו אחרי שנתיים אם היה חיוב באמצעי תיקון שלא בוצע".

547 (ג) כאשר הנהג צבר 22 נקודות או יותר, תקופת הצבירה מוארכת לארבע שנים
547 (ד) נהג שצבר 12 נקודות ויותר, יוזמן לביצוע אמצעי תיקון הנדרש אם לא ביצע, הנקודות לא יימחקו ורשיונו יפסל לאחר שנה.
549 (א) נהג שצבר 12-22 נקודות יוזמן להדרכה בנהיגה נכונה – קורס בסיסי ומבחן בסיום.

549 (ב) נהג שצבר 24 נקודות, ולא יותר מ -34 נקודות יוזמן להדרכה בנהיגה נכונה נוסף- קורס ייעודי המותאם לטיב העבירות שבוצעו.
549 (ג) נהג שצבר 36 נקודות ויותר, רשיונו יפסל ל -3 חודשים, בנוסף יחוייב במבחן עיוני רק לאחר שיסיים תקופת הפסילה ויעבור בהצלחה מבחן עיוני יחודש רשיונו.
549 (ד) נהג שצבר פעם נוספת עוד 36 נקודות, תוך 6 שנים מיום שחודש רשיונו (לפי הסעיף הקודם לעיל) רשיונו יפסל ל -9 חודשים. בנוסף ישלח לבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויחוייב במבחנים עיוני ומעשי.
550 (ב) משלוח זימון בדואר רשום, הזימון יראה כמסור לנהג בתום 15 ימים מיום המשלוח
551 (ב) נהג שצבר 36 נקודות ומעלה ורשיונו נפסל רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי תוך 30 יום מיום המצאת ההודעה ולטעון טענותיו. רשות הרישוי תדחה את אמצעי התיקון ל -45 יום ובמהלך תקופה זו תבצע טיעון טענות.
551 (ג) רשות הרישוי רשאית במקרים מסויימים ומיוחדים שתנמק בהחלטתה להטיל אמצעי תיקון אחר או להוסיף על האמצעי הקיים.
551 (ד) לאחר 45 יום או לאחר שמיעת טענות הנהג, רשות הרישוי תודיע את החלטתה בדואר רשום.

551 (ה) חלפה שנה מיום הזימון, או מיום הודעת רשות הרישוי לפי תקנה 551 (ד) לפי המאוחר אם הנהג לא ביצע את האמצעי הנדרש, רשות הרישוי רשאית להתלות רשיון נהיגה. תוספת השישית – רשימת עבירות הגוררות נקודות במסגרת השיטה החדשה מספר העבירות שצוברות נקודות צומצם ל – 74 במקום 423 עבירות בשיטה הקודמת. בשיטה החדשה יש 5 דרגות חומרה של עבירות. רמות הניקוד הם: 8,6,4,2 ו – 10 נקודות. הוראות מעבר נהג שצבר לחובתו לא יותר מ -4 נקודות עד – 31.12.02 הנקודות יימחקו. נהג שצבר 6 נקודות או יותר עד 31.12.02 חייב לבצע האמצעי שנקבע עד 31.12.03 ונקודות אלו יימחקו.
אם לא ביצע האמצעי שנקבע במלואו, בתאריך 1.1.04 הנקודות שנרשמו לחובתו, יוחלפו בנקודות החדשות ויונפק זימון לפי השיטה החדשה בהתאם למספר הנקודות שצבר.

אנו ממליצים באם צברתם נקודות רבות להסתייע בייעוץ משפטי ולבדוק את הדין לגופה של כל עבירה והאם נעשה דין נכון שכן ישנם שטחים אפורים בתחום האכיפה וקנסות, נהיגה מונעת ולעיתים אפילו שלילת רישיון לתקופה ממושכת היא בהחלט דבר לא נעים עד כדי משבש את סדר החיים והעבודה.